Rikoslaki 19.12.1889/39

Voimakeinoja käytettäessä saa turvautua vain sellaisiin tehtävän suorittamiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin, joita on pidettävä kokonaisuutena arvioiden puolustettavina, kun otetaan huomioon tehtävän tärkeys ja kiireellisyys, vastarinnan vaarallisuus sekä tilanne muutenkin. (4 luku, 6§)
 
Oikeudellisesti suojattua etua uhkaavan välittömän ja pakottavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen teko on pakkotilatekona sallittu, jos teko on kokonaisuutena arvioiden puolustettava, kun otetaan huomioon pelastettavan edun ja teolla aiheutetun vahingon ja haitan laatu ja suuruus, vaaran alkuperä sekä muut olosuhteet. (4 luku, 5§)
 
Vaaran tulee lain mukaan olla pakottava ja sellainen, että pelastuminen siitä olisi ollut mahdoton ilman pakkotilatekoa. Vaaran tulee olla myös välitön ja tilanteen tulee yleensä olla edistynyt sille asteelle, että oikeuden menetys on viivytyksettä uhkaamassa.

 

1.1.2011 on tullut voimaan Laki rikoslain (19.12.1889/39) 21 luvun 16 §:n muuttamisesta (1082/2010) ja sitä koskeva Hallituksen esitys Eduskunnalle (78/2010).

 

Jokaisella on oikeus ilmoittaa rikoksesta poliisille, mutta ilmoittamisvelvollisuudesta säädetään erikseen rikoslaissa. Asianomistajarikoksissa (mm. laiton uhkaus, pakottaminen, kunnianloukkaus, julkisrauhan loukkaus) uhrin on itse esitettävä rangaistusvaatimus, jotta asian käsittely etenee esitutkintaan. Virallisen syytteen alaisissa rikoksissa esitutkinta käynnistyy, vaikka uhri ei itse esittäisi rangaistusvaatimuksia.

 

1.1.2011 voimaan tulleen rikoslain muutoksen myötä henkilöön hänen työtehtävän vuoksi kohdistettu lievä pahoinpitely on myös yleisen syytteen alainen rikos.  Näin ollen työnantaja voi tehdä työtehtäviin liittyvästä lievästä väkivallasta rikosilmoituksen, ja poliisilla on velvollisuus suorittaa asiassa esitutkinta, vaikka uhri ei vaatisikaan tekijälle rangaistusta. Pahoinpitelyn tekopaikka tai –aika ei vaikuta virallisen syytteen nostamiseen. Teko voi tapahtua työpaikalla, esim. kotihoidossa asiakkaan kotona. Ratkaisevaa on väkivallan ja työtehtävien välinen yhteys.

 

Laki koskee kaikkia työntekijöitä, jotka joutuvat lievän pahoinpitelyn kohteeksi työtehtäviensä vuoksi. Pahoinpitelyn tekopaikka tai –aika ei vaikuta virallisen syytteen nostamiseen. Teko voi tapahtua työpaikalla esim. kotihoidossa asiakkaan kotona. Ratkaisevaa on väkivallan ja työtehtävien välinen yhteys.


 
Koko laki löytyy:
Rikoslaki