Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) ja työpaikan työsuojelutoiminnasta 2/2010

 

Lain tarkoituksena on varmistaa työsuojelua koskevien säännösten noudattaminen sekä parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työsuojelun viranomaisvalvonnan sekä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnan avulla.(1 luku, 1§)

 

Laissa säädetään työsuojeluviranomaisen ja tarkastajan toimivaltuudet ja velvollisuudet ja toimivallan käytön muodot. Viranomaisvalvonnasta on laadittu lain lisäksi valvontaohje, jossa fyysisen väkivallan ja sen uhan valvonnasta esitetään mitä työsuojelutarkastajan tulee tarkastaa, kun tarkastuksen päätavoite on fyysisen väkivallan uhan torjunta. Ohjeessa kuvataan väkivallan tai sen uhan tunnusmerkkejä, mitä asioita tarkastuksella tarkastetaan, mitä velvoitteita työnantajalle voidaan asettaa ja kuinka velvoitteiden noudattamista seurataan.
Fyysisen väkivallan ja sen uhan valvonta, Työsuojeluvalvonnan ohjeita 2 / 2010
(pdf-tiedosto 212 kt)

 

Laki säätää työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista, työsuojelupäälliköstä, työsuojeluvaltuutetuista ja työsuojelutoimikunnasta. Laissa säädetään myös työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa kuoleman tai vaikean vamman aiheuttanut työtapaturma työsuojeluviranomaiselle sekä työsuojeluviranomaisen velvollisuudesta tehdä ilmoitus poliisille esitutkintaa varten, jos on todennäköisiä perusteita epäillä, että on tehty valvottavana olevassa laissa tai rikoslain (39/1889) 47 luvussa rangaistavaksi säädetty teko. Lain 51 § sisältää rangaistussäännökset.

 

Koko laki löytyy:
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta