Lähteet

Aggression portaat, Cacciatore R 2008, Opetushallitus ja Väestöliitto 2008,  ISBN 978-952-13-3428-3.

AVEKKI –toimintatapamalli, Tietoa ja taitoa kouluttajille, Hakkarainen K, Heikkinen A, Hietanen A, Jokiniemi K, Lommi R & Taattola S 2006, Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja.

Fyysisten rajoitteiden käyttö vanhusten laitoshoidossa, Saarnio R 2009, OUlun yliopisto.

Fyysinen väkivalta autismiluokilla, Parkkinen K 2002, Pro gradu -tutkielma, Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

Fyysisen väkivallan ja sen uhan valvonta, STM 2010,Työsuojeluvalvonnan ohjeita 2/2010.

Haastava käyttäytyminen, Kerola K & Sipilä A 2007, Tervakylänkoulu, Merikartanon yksikkö, Kalevaprint Oy.

Hallittu hoidollinen rajoittaminen psykiatrisessa hoitotyössä,Ukonmaanaho U 2006, pro gradu, OULUN YLIOPISTO LTK, Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos. Hoitajan turva, Lehestö M, Koivunen O, Jaakkola H 2004, Edita.

Hoitajien kokemuksia väkivaltaisen psykiatrisen potilaan kohtaamisesta, Hautamäki J & Sillanpää H 2009, Vaasan ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö.

Hoitohenkilökunnalle varmistettava turvallinen työympäristö. Laitinen-Pesonen J 2005, Tehy.

Hyvät käytännät työpaikkaväkivallan ja kiusaamisen hallinnassa, Vartia M 2008, FIN, 10 PRIMA-EF. 

Kartoita uhkaavat työväkivaltariskit, Kauris -menetelmä työväkivaltariskien kartoitukseen ja hallintaan. Työterveyslaitos 2009.

"Kun sanat eivät riitä"- työtekijöihin kohdistuva väkivalta lastensuojelulaitoksessa, Muli A, Myllymäki E & Varjus M 2007. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Porin toimipaikka.

Kunta-alan työolobarometri 2009, Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä 18.2.2010.

Opiskelijoiden aggressiivinen käyttäytyminen. Toimintamalleja aggressiivisen käyttäytymisen kohtaamiseen Ammattiopisto Luovin Muhoksen yksikössä, Kontu M, Koskeala E 2008, Kehittämishankeraportti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Palvelupisteiden turvallisuussuunnitteluopas. Sisäasiain turvallisuusalan neuvottelukunta 2007.
Pahoinpitelyrikos lähisuhteissa ja työpaikalla. Oikeusministeriön työryhmämietintö 2009:11.

Terveydenhuollon laitosturvallisuuden kehittäminen. Työryhmämuistio. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:59.

Toimi ennalta – ehkäise väkivaltaa. Muistilista työväkivallan hallinnan selvittämis- ja kehittämistyöhön hotelli- ja ravintola-alalle. Työturvallisuuskeskus 2002.

Työväkivallan riskiammatit, Työturvallisuuskeskus TTK, 1/2010.

Työväkivallan tunnistaminen ja hallinta työpaikalla, Rautjärvi L 2004, Työterveyslääkäri 2004;22(3).

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla, Työturvallisuus sosiaalialalla – hankkeen loppuraportti, Antikainen-Juntunen E 2007 Sosiaalitaito Oy.
Vaikehoitoisten lasten ja nuorten hoitomenetelmiä lastensuojelulaitoksissa. Lastensuojelun keskusliitto 2001.

Vierihoito lastensuojelulaitoksessa, Tiusanen T 1999, Teoksessa Tervonen-Arnkil K (toim.).

Väkivallan ilmenemismuodot ja syntyyn vaikuttavat tekijät sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa, Viirtala J & Reinikainen J 2008, Helsingin ammattikorkeakoulu, Stadia.

Väkivalta pois palvelutyöstä, Työturvallisuuskeskus TTK, 3.painos 2010.

Väkivaltatilanteiden hoitomalli Turun psykiatrian yksiköissä, Kiikko A 2005, Sairaanhoitajalehti 6-7/2005.
Vältä työväkivalta. Työterveyslaitos 2007.